skip to Main Content

Bliv godt kørende mens din bil er på værksted

Når du har din bil på vores værksted er der mulighed for at få en lejebil imens vi reparerer den.

Overkørte km afregnes med: 5,- kr. pr. km
Selvrisiko: 15.000,- kr.
Selvrisiko kan sænkes til: 5.000,- kr. ved forsikring til 100,- kr. pr. dag
Depositum betales ved bestilling 1.000,- kr.
Depositum ved kørsel udenfor Danmark: 5.000,- kr.

Bilen tilbageleveres Fuld tanket og rengjort

Alle priser er inkl. moms

Køb billige kilometer på forskud

100 km: 500,- kr. // Spar 20% = 400,- kr.
200 km: 1.000,- kr. // Spar 30% = 700,- kr.
300 km: 1.500,- kr. // Spar 40% = 900,- kr.
400 km: 2.000,- kr. // Spar 50% = 1.000,- kr.

Biludlejning lejebetingelser hos K.E. Automobiler

1. Lejer forpligter sig til at aflevere køretøjet tillige med alt tilbehør (dæk, værktøj, brændstof jvf. udleveret “undgå gebyr” dokument, og udstyr i øvrigt) til Rytterhaven 2, 5700, Svendborg eller efter aftale. Afleveringen skal ske til det nævnte tidspunkt. Kontrakten omfatter kun nævnte tidsrum, og kan kun forlænges af udlejnings afdelingen. Lejeren er erstatningspligtig for tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Afleveres køretøjet udenfor normal åbningstid vil dette altid være på lejers ansvar. Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid falder under straffelovens § 293.

2. Ved modtagelsen erklærer lejer af køretøjet, at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at disse er i forskriftsmæssig stand inden for gældende bestemmelser. Kilometertælleren er plomberet. Ved brud på disse plomber foretages politianmeldelse og det deponerede beløb mistes til fordel for udlejnings forretningen. For at undgå unødig opkrævning af selvrisiko beløb, er det vigtigt, at du straks ved afhentning oplyser udlejningspersonalet om evt. ridser og skader, der ikke fremgår af rapporten.

3. Køretøjet må ikke benyttes:

 1. til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte
 2. til at trække eller slæbe andet køretøj herunder påhængsvogne af enhver art
 3. til motorsportsarrangementer, på motorbane, til kørekursus eller lign.
 4. til entreprenørkørsel eller til formål som medfører: større mekanisk slid, behov for rensning eller ekstra rengøring efter brug
 5. til kørsel uden for fast vej eller plads
 6. af nogen person, som er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin. Endvidere må køretøjet kun føres af lejeren og medlejeren, alt under forudsætning af, at sådanne er fyldt 25 år og i besiddelse af gyldigt førerbevis og påført lejekontrakten (Aldersbetingelsen kan i visse tilfælde fraviges ved erlæggelse af dobbelt depositum).
 7. til kørsel på losse/genbrugsplads, uden aftale med udlejer. Husk at når der køres på genbrugsplads i gulplade bil, SKAL det meldes til personalet på pladsen, at det er et lejet køretøj.

4. Lejeren og enhver i medfør af foranstående §3 berettiget fører er forsikret ved en motor- køretøjsforsikringspolice, af hvilken en genpart på begæring forevises lejeren på udlejerens hovedkontor. Lejeren forpligtes af nævnte police, hvis forsikringsbetingelser han/hun i øvrigt accepterer, idet bemærkes, (at det drejer sig om en almindelig motorkøretøjsforsikring) til:

 1. at skaffe navn og adresse på de implicerede parter samt eventuelle vidner
 2. ikke at anerkende ansvar eller skyld
 3. ikke at forlade køretøjet uden at der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse
 4. at telefonere til udlejnings afdelingen, selv om der kun er tale om en mindre skade, samt endvidere at tilstille udlejer udførlig beskrivelse af uheldet med situationsrids

5. Lejeren/medlejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar for, på begæring, til udlejeren at betale:

 1. de aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning
 2. ekstra afgifter for eventuel levering/afhentning (beregnes med 20,- kr. pr. km. til udlejningsstedet, såfremt udlejerens skriftlige samtykke ikke foreligger)
 3. alle bøder og rets omkostninger i forbindelse med parkerings-/færdsels- eller andre lovovertrædelser, som pålægges køretøjet, dens ejer eller udlejer indenfor denne kontrakts gyldighedstid, bortset fra sådanne tilfælde, hvor udlejer bærer skylden
 4. sådanne udgifter, herunder rimeligt advokatsalær hvor loven tillader det, påløbne inkassosalærer m.m., som påføres udlejer af lejeren.
 5. udlejerens udgifter til reparation efter kollisions- eller anden skade på køretøjet, er lejerens ansvar.

forudsat køretøjet er blevet ført i overensstemmelse med samtlige betingelser i nærværende kontrakt samt at færdselsloven til enhver tid er overholdt, ved en sådan skade er selvrisikoen begrænset til den maksimale selvrisiko på kr. 15.000,- pr. skade. Eller en reduceret selvrisiko ifølge lejekontrakt,- pr. skade ved tegning af selvrisikonedsættende forsikring. Benyttes køretøjet til uansvarlig kørsel, de i lejekontraktens nævnte benyttelses former *se under pkt 3, eller hvis færdselsloven ikke er overholdt. Vil det til enhver tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde skade, dog kan denne erstatning pålagt ved formildende omstændigheder nedsættes til 2 x maksimal selvrisiko

6. Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar for tab af eller skader på enhver genstand som lejeren eller nogen anden person måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i køretøjet, før eller under udlejningsperioden i henhold til denne kontrakt, eller efter køretøjets tilbagelevering til udlejeren. Lejeren er endvidere indforstået med at holde udlejeren skadesløs i tilfælde af erstatningskrav eller omkostninger opstået i forbindelse med sådanne tab eller skader, ligesom lejeren skal forsvare udlejerens interesser og godtgøre ham eventuelle omkostninger i denne forbindelse.

7. Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekanisk fejl ved køretøjet. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejeren imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf. Når bilen ikke bruges, skal den altid være aflåst.

8. Lejer er bekendt med at det lejede køretøj kan være udstyret med GPS sporring der giver udlejer mulighed for til en hver tid at kunne lokaliserer køretøjets position. Oplysninger indhentet via GPS modulet kan bruges af udlejer, samt udleveres til tredje part herunder forsikringsselskab og politi-myndighed.

9. Undgå gebyrer

Således undgår du ekstraudgifter i forbindelse med leje af bil:

 • Aflever bilen til tiden
 • Aflever bilen i samme stand som ved modtagelsen
 • Husk at påfylde brændstof (efter aftale med udlejer)
 • Undlad rygning i bilerne
 • Betal udstedte parkeringsbøder
 • Undlad dyr i bilerne

10. Hærværk og uansvarlig brug af det lejede køretøj.
Ved uansvarlig brug, så som fortsat kørsel med manglende olie eller vand og påfyldning af forkert brændstof, eller hærværk og misbrug af det lejede køretøj, vil der blive pålagt lejer 2 x maksimal selvrisiko.

11. Ved underskrift på lejekontrakten tillader lejer at K.E. Automobiler kan udsende, tilbud hilsener og gaver i forbindelse med ferier, helligdage og højtider. Disse vil blive udsendt via email eller alm. post.

12. Køb af ekstra km. Når lejer køber ekstra km. på forskud, er lejer ikke berettiget til at få kompensation for ubrugte km. Dette gælder også når lejer ikke bruger de km. der måtte være inkl. i lejen.

13. Afbestilling skal ske senest 48 timer før afhentnings tidspunkt. Manglende afbestilling medfører betaling af 50 % den samlede lejepris, dog min. En dags billeje.

Skal du leje en bil mens din egen er på værksted?

Kontakt John og få et godt tilbud.

John Storm

Indehaver
51 14 49 13

Mikkel Lund Schmeltz

Indskriver / Lagermand

Back To Top
Søg